Biuro Prasowe

Aktualności

2014-02-24
ZAPYTANIE OFERTOWE - MEBLE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zrealizowanie kompletnego Wyposażenia biura i laboratorium mieszczącego się w siedzibie firmy POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
więcej
Część I – Zamawiający

POLBUD S.A. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000364891, Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 382 500,00 zł, NIP: 543-020-09-16, REGON 002347200, tel. +48 85 730 59 01, fax +48 85 730 59 05, strona internetowa: www.polbud.com.pl

Część II – Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie kompletnego Wyposażenia biura i laboratorium mieszczącego się w siedzibie firmy POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury, w ramach realizacji projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, zgodnie z określonym poniżej zakresem:
1. biurko na stelażu z przezroczystym blatem o wymiarach 140cmx70cm i wys. 70÷75cm – szt.4 (stylistycznie pasujące do poz. 2);
2. krzesło biurowe obrotowe na kółkach z regulacją wysokości i kąta ustawienia siedziska z podłokietnikami – szt. 4 (stylistycznie pasujące do poz. 1);
3. biurko w jasnym kolorze wzmocnione o wymiarach 160cmx70cm i wys. 70÷75cm – szt.1 (stylistycznie pasujące do poz.4 i 5);
4. krzesło biurowe z podłokietnikami, obrotowe na kółkach z regulacją wysokości i kąta ustawienia siedziska w kolorze zielonym – szt. 1 (stylistycznie pasujące do poz.3 i 5);
5. szafka szufladowa (min. 3 szuflady) mieszcząca się pod biurkiem w kolorze jasnym z akcentami zieleni (stylistycznie pasujące do poz.3 i 4) – szt. 1;
6. regał biurowy o wymiarach ok. 80cmx40cm i wys. 180÷185 cm w kolorze szarym z akcentami kolorystycznymi jak w pkt. 3 – szt. 3;
7. stół o wzmocnionej konstrukcji rozkładany o wymiarach 160cm (po rozłożeniu 210cm) x80cm i wys. 70÷75cm (preferowany kolor laminatu – jasny) –szt. 1;
8. krzesła do stołu rozkładanego (stylistycznie pasujące do poz.7) –szt. 6;
9. szafka o wymiarach ok. dł.160cmxgł.40cm i wys. 160cm (preferowany kolor laminatu – jasny) z trzema szufladami i częścią zamykaną drzwiami wyposażoną w półkę umożliwiającą ustawienie segregatorów –szt. 1 (stylistycznie pasujące do poz.7);
10. szafka o wymiarach ok. dł.150cmxgł.45cm i wys. 100cm (preferowany kolor laminatu – jasny) z trzema szufladami i częścią zamykaną drzwiami wyposażoną w półkę umożliwiającą ustawienie segregatorów –szt. 2 (stylistycznie pasujące do poz.1 i 2);
11. szafka wysoka o wymiarach ok. dł.85cmxgł.40cm i wys. 225cm (preferowany kolor laminatu – jasny) z szufladą, częścią zamykaną drzwiami wyposażoną w półkę umożliwiającą ustawienie segregatorów oraz częścią przeszkloną z półkami –szt. 1 (stylistycznie pasująca do poz.1 i 2).

Część III – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności
1. nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. nie zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zapewnią one pełną kompatybilność i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.
Część IV – Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 18 kwietnia 2014 r.
Część V – Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować w języku polskim. Powinna ona zawierać następujące elementy:
• nazwę i adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
• datę wystawienia oferty,
• termin ważności oferty,
• zakres proponowanej usługi w ramach wymienionego w części II obszaru,
• wypełnione oświadczenia wymienione w Załącznikach 1, 2 do zapytania ofertowego,
• cenę netto za realizację usługi wyrażoną w PLN + podatek VAT,
• termin realizacji zamówienia,
Oferta należy sporządzić na papierze firmowym Oferenta lub opatrzyć pieczątką firmową oraz podpisać przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis lub wydruk mu odpowiadający z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli z danych wpisanych do KRS nie wynika sposób reprezentacji podmiotu, wraz z ofertą należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta oraz zakres umocowania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzone „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji firmy.
Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem oferty.
Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem każdej z ofert złożonych przez tego samego oferenta.

Część VI – Kryteria wyboru oferty
1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące:
Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów
1. Cena 100 pkt.
Razem 100 pkt.

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
1) Kryterium „Cena” będzie oceniane następująco:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Pc = (Cn : Co) x 100%
Gdzie:
Pc – ilość punktów za cenę (max. 100) przyznana ofercie
Cn – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Co – cena zaoferowana przez danego Oferenta
3. Cena oferty jest ceną ryczałtową powinna więc obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, dostawy i montażu przedmiotu zapytania do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny.
5. Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Część VII – Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta odpowiadająca powyższemu zakresowi zamówienia, powinna być sporządzona w formie pisemnej, podpisana i sporządzona na papierze firmowym bądź opatrzona pieczęcią Wykonawcy, dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kuriera) na adres Zamawiającego wskazany w Części I albo na adres poczty elektronicznej w formie skanu oryginalnych dokumentów w formacie pdf na adres e-mail: m.wojtasik@polbud.com.pl do dnia 11.03.2014 r. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej Zamawiającego www.polbud.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Część VIII – Osoby uprawnione do prowadzenia kontaktów z Oferentami
Ewentualne pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym proszę kierować do Marii Wojtasik, za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.wojtasik@polbud.com.pl

Część IX – Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:
2.1. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
2.2. Została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu.


Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Oświadczenie Oferenta
Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. zrealizowania „Kompletnego wyposażenia biura i laboratorium” mieszczącego się w siedzibie firmy POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, oświadczamy, że:
1. podana w Ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i jest stała w całym okresie realizacji zamówienia.
2. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
3. zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do realizacji zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
4. osobą uprawnioną do reprezentowania oferenta we wszystkich sprawach dotyczących oferty jest ....................................................................................
mail ....................................................................................
telefon ....................................................................................
5. spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadamy niezbędną wiedzę do realizacji zamówienia;
6. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;……………………………                                                          ……………………………………….…………………
miejscowość i data                                                                             podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
                                                                                                                    do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie o sytuacji Oferenta
Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. zrealizowania „Kompletnego wyposażenia biura i laboratorium” mieszczącego się w siedzibie firmy POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, oświadczamy, że:
1. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
2. Nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4. Nikt z osób zarządzających naszą firmą nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
5. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec naszej firmy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


………………………                                                       …… ……………………………..……………………………
miejscowość i data                                                           podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
                                                                                                   do reprezentowania Oferenta

Zapytanie ofertowe meble.pdf
2014-02-07
ZAPYTANIE OFERTOWE - KĘSY
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zrealizowanie zakupu materiałów, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
więcej
Część I – Zamawiający
POLBUD S.A. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000364891, Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 382 500,00 zł, NIP: 543-020-09-16, REGON 002347200, tel. +48 85 730 59 01, fax +48 85 730 59 05, strona internetowa: www.polbud.com.pl

Część II – Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:

A) Kęsów stalowych o wymiarach 50x80x330 w gat. S235JR - 12 szt.
B) Kęsów stalowych o wymiarach 60x60x365 w gat. S235JR – 12 szt.

w ramach realizacji projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.

Część III – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności
1. nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. nie zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zapewnią one pełną kompatybilność i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

Część IV – Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 15 marca 2014 r.

Część V – Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować w języku polskim. Powinna ona zawierać następujące elementy:
• nazwę i adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
• datę wystawienia oferty,
• termin ważności oferty,
• wypełnione oświadczenia wymienione w Załącznikach 1, 2 do zapytania ofertowego,
• cenę netto za realizację zamówienia wyrażoną w PLN + podatek VAT,
• termin realizacji zamówienia,
Oferta należy sporządzić na papierze firmowym Oferenta lub opatrzyć pieczątką firmową oraz podpisać przez osoby uprawnione.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis lub wydruk mu odpowiadający z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli z danych wpisanych do KRS nie wynika sposób reprezentacji podmiotu, wraz z ofertą należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta oraz zakres umocowania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzone „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji firmy.
Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem oferty.
Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem każdej z ofert złożonych przez tego samego oferenta.

Część VI – Kryteria wyboru oferty
1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące:
Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów
1. Cena 100 pkt.
Razem 100 pkt.

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
1) Kryterium „Cena” będzie oceniane następująco:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Pc = (Cn : Co) x 100%
Gdzie:
Pc – ilość punktów za cenę (max. 100) przyznana ofercie
Cn – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Co – cena zaoferowana przez danego Oferenta
3. Cena oferty jest ceną ryczałtową powinna więc obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, dostawy przedmiotu zapytania do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny.
5. Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Część VII – Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta odpowiadająca powyższemu zakresowi zamówienia, powinna być sporządzona w formie pisemnej, podpisana i sporządzona na papierze firmowym bądź opatrzona pieczęcią Wykonawcy, dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kuriera) na adres Zamawiającego wskazany w Części I albo na adres poczty elektronicznej w formie skanu oryginalnych dokumentów w formacie pdf na adres e-mail: m.bielicki@polbud.com.pl do dnia 14.02.2014 r. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej Zamawiającego www.polbud.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Część VIII – Osoby uprawnione do prowadzenia kontaktów z Oferentami
Ewentualne pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym proszę kierować Macieja Bielickiego, za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.bielicki@polbud.com.pl

Część IX – Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:
2.1. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
2.2. Została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu.


Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Oświadczenie Oferenta
Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. zamówienia:
A) Kęsów stalowych o wymiarach 50x80x330 w gat. S235JR - 12 szt.
B) Kęsów stalowych o wymiarach 60x60x365 w gat. S235JR – 12 szt.
realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, oświadczamy, że:
1. podana w Ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i jest stała w całym okresie realizacji zamówienia.
2. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
3. zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do realizacji zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
4. osobą uprawnioną do reprezentowania oferenta we wszystkich sprawach dotyczących oferty jest ....................................................................................
mail ....................................................................................
telefon ....................................................................................
5. spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadamy niezbędną wiedzę do realizacji zamówienia;
6. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;……………………………                                                               ……………………………………….…………………
miejscowość i data                                                                               podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
                                                                                                                             do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie o sytuacji Oferenta
Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. zamówienia:
A) Kęs stalowy o wymiarach 50x80x330 w gat. S235JR - 12 szt.
B) Kęs stalowy o wymiarach 60x60x365 w gat. S235JR – 12 szt.
realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, oświadczamy, że:
1. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
2. Nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4. Nikt z osób zarządzających naszą firmą nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
5. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec naszej firmy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


……………………………                                                                ……………………………..……………………………
miejscowość i data                                                                           podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
                                                                                                                         do reprezentowania Oferenta

Zapytanie ofertowe i załaczniki - kęsy
2014-01-31
ZAPYTANIE OFERTOWE - RURY
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zrealizowanie zakupu i dostawy materiałów, realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
więcej
Część I – Zamawiający
POLBUD S.A. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000364891, Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 382 500,00 zł, NIP: 543-020-09-16, REGON 002347200, tel. +48 85 730 59 01, fax +48 85 730 59 05, strona internetowa: www.polbud.com.pl

Część II – Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie:

A) Rur stalowych b\z FI 177,8x12,5x6000 S355J2H – 18 mb (ok. 940 kg)
B) Rur stalowych b\z FI 193,7x7,1x3000 S355J2H – 6 mb (ok. 200 kg)
C) Rur stalowych b\z FI 219,1x12,5x6000 S355J2H – 12 mb (ok.790 kg)

w ramach realizacji projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.

Część III – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności
1. nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. nie zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zapewnią one pełną kompatybilność i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

Część IV – Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 15 marca 2014 r.

Część V – Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować w języku polskim. Powinna ona zawierać następujące elementy:
• nazwę i adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
• datę wystawienia oferty,
• termin ważności oferty,
• wypełnione oświadczenia wymienione w Załącznikach 1, 2 do zapytania ofertowego,
• cenę netto za realizację zamówienia wyrażoną w PLN + podatek VAT,
• termin realizacji zamówienia,
Oferta należy sporządzić na papierze firmowym Oferenta lub opatrzyć pieczątką firmową oraz podpisać przez osoby uprawnione.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis lub wydruk mu odpowiadający z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli z danych wpisanych do KRS nie wynika sposób reprezentacji podmiotu, wraz z ofertą należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta oraz zakres umocowania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzone „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji firmy.
Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem oferty.
Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem każdej z ofert złożonych przez tego samego oferenta.

Część VI – Kryteria wyboru oferty
1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące:
Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów
1. Cena 100 pkt.
Razem 100 pkt.

2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
1) Kryterium „Cena” będzie oceniane następująco:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Pc = (Cn : Co) x 100%
Gdzie:
Pc – ilość punktów za cenę (max. 100) przyznana ofercie
Cn – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Co – cena zaoferowana przez danego Oferenta
3. Cena oferty jest ceną ryczałtową powinna więc obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, dostawy przedmiotu zapytania do siedziby Zamawiającego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny.
5. Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Część VII – Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta odpowiadająca powyższemu zakresowi zamówienia, powinna być sporządzona w formie pisemnej, podpisana i sporządzona na papierze firmowym bądź opatrzona pieczęcią Wykonawcy, dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kuriera) na adres Zamawiającego wskazany w Części I albo na adres poczty elektronicznej w formie skanu oryginalnych dokumentów w formacie pdf na adres e-mail: m.bielicki@polbud.com.pl do dnia 07.02.2014 r. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej Zamawiającego www.polbud.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Część VIII – Osoby uprawnione do prowadzenia kontaktów z Oferentami
Ewentualne pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym proszę kierować do Maciej Bielickiego, za pomocą poczty elektronicznej na adres: m.bielicki@polbud.com.pl

Część IX – Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:
2.1. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
2.2. Została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu.


Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie Oferenta
Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. zamówienia
A) Rur stalowych b\z FI 177,8x12,5x6000 S355J2H – 18 mb (ok. 940 kg)
B) Rur stalowych b\z FI 193,7x7,1x3000 S355J2H – 6 mb (ok. 200 kg)
C) Rur stalowych b\z FI 219,1x12,5x6000 S355J2H – 12 mb (ok.790 kg)
realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, oświadczamy, że:
1. podana w Ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i jest stała w całym okresie realizacji zamówienia.
2. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
3. zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do realizacji zamówienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.
4. osobą uprawnioną do reprezentowania oferenta we wszystkich sprawach dotyczących oferty jest ....................................................................................
mail ....................................................................................
telefon ....................................................................................
5. spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadamy niezbędną wiedzę do realizacji zamówienia;
6. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;……………………………                                                             ……………………………………….…………………
miejscowość i data                                                                         podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
                                                                                                                    do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Oświadczenie o sytuacji Oferenta
Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. zamówienia
A) Rur stalowych b\z FI 177,8x12,5x6000 S355J2H – 18 mb (ok. 940 kg)
B) Rur stalowych b\z FI 193,7x7,1x3000 S355J2H – 6 mb (ok. 200 kg)
C) Rur stalowych b\z FI 219,1x12,5x6000 S355J2H – 12 mb (ok.790 kg)
realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, oświadczamy, że:
1. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
2. Nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4. Nikt z osób zarządzających naszą firmą nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
5. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec naszej firmy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


……………………………                                                                                ……………………………..……………………………
miejscowość i data                                                                                                  podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
                                                                                                                                               do reprezentowania Oferenta
Zapytanie ofertowe i załaczniki - rury
2013-11-13
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAGOSPODAROWANIA TERENU "ROZEBRANIE WIATY NAD DYSTRYBUTORAMI STACJI"
na wykonanie Zagospodarowania terenu - „Rozebranie wiaty nad dystrybutorami stacji – 1 kpl.” na terenie siedziby firmy POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 61, w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Zakładu Produkcji Małych Elektrowni Wiatrowych POLBUD S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.
więcej
Część I – Zamawiający
POLBUD S.A. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000364891, Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 382 500,00 zł, NIP: 543-020-09-16, REGON 002347200, tel. +48 85 730 59 01, fax +48 85 730 59 05, strona internetowa: www.polbud.com.pl

Część II – Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Zagospodarowania terenu - „Rozebranie wiaty nad dystrybutorami stacji – 1 kpl.” na terenie siedziby firmy POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 61, w ramach realizacji projektu pt.: „Budowa Zakładu Produkcji Małych Elektrowni Wiatrowych POLBUD S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Na rysunku pomocniczym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania została wskazana wiata konstrukcji żelbetowo-stalowej i wymiarach 12 m x 8 m x 4,5 m (dł. x szer. x wys.), której rozbiórka dotyczy.

Część III – Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności
1. nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2. nie zalęgają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
W przypadku gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że zapewnią one pełną kompatybilność i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji.

Część IV – Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 13 grudnia 2013 r.

Część V – Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować w języku polskim. Powinna ona zawierać następujące elementy:
• nazwę i adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
• datę wystawienia oferty,
• termin ważności oferty,
• zakres proponowanej usługi w ramach wymienionego w części II obszaru,
• wypełnione oświadczenia wymienione w Załącznikach 2, 3 do zapytania ofertowego,
• cenę netto za realizację usługi wyrażoną w PLN + podatek VAT,
• termin realizacji zamówienia,
Oferta należy sporządzić na papierze firmowym Oferenta lub opatrzyć pieczątką firmową oraz podpisać przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
Do oferty należy dołączyć aktualny odpis lub wydruk mu odpowiadający z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli z danych wpisanych do KRS nie wynika sposób reprezentacji podmiotu, wraz z ofertą należy złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta oraz zakres umocowania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty potwierdzone „za zgodność z oryginałem” wraz z datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentacji firmy.

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem oferty.
Jeden oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Naruszenie tej zasady skutkuje niespełnieniem wymogów formalnych i odrzuceniem każdej z ofert złożonych przez tego samego oferenta.

Część VI – Kryteria wyboru oferty
1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące:

Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów
1. Cena 100 pkt.
Razem 100 pkt.2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
1) Kryterium „Cena” będzie oceniane następująco:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Pc = (Cn : Co) x 100 x 100%
Gdzie:
Pc – ilość punktów za cenę (max. 100) przyznana ofercie
Cn – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Co – cena zaoferowana przez danego Oferenta
3. Cena oferty jest ceną ryczałtową powinna więc obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia w tym również koszty towarzyszące wykonaniu prac.
4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny.
5. Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Część VII – Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta odpowiadająca powyższemu zakresowi zamówienia, powinna być sporządzona w formie pisemnej, podpisana i sporządzona na papierze firmowym bądź opatrzona pieczęcią Wykonawcy, dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kuriera) na adres Zamawiającego wskazany w Części I albo na adres poczty elektronicznej w formie skanu oryginalnych dokumentów w formacie pdf na adres e-mail: m.wojtasik@polbud.com.pl do dnia 18.11.2013 r. Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej Zamawiającego www.polbud.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Część VIII – Osoby uprawnione do prowadzenia kontaktów z Oferentami
Ewentualne pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym proszę kierować do Pana Jerzego Ruszuk, za pomocą poczty elektronicznej na adres: j.ruszuk@polbud.com.pl

Część IX – Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu cen, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:
3.1. Jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
3.2. Została złożona przez oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Oświadczenie Oferenta

Przystępując do zapytania ofertowego na wykonanie Zagospodarowania terenu - „Rozebranie wiaty nad dystrybutorami stacji – 1 kpl.” na terenie siedziby firmy POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 61, w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Zakładu Produkcji Małych Elektrowni Wiatrowych POLBUD S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, oświadczamy, że:
1. podana w Ofercie cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy i jest stała w całym okresie obowiązywania umowy.
2. zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści.
3. zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. osobą uprawnioną do reprezentowania oferenta we wszystkich sprawach dotyczących oferty jest ....................................................................................
mail ....................................................................................
telefon ....................................................................................
5. spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj.
a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadamy niezbędną wiedzę;
6. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;


…………………………… ……………………………………….…………………
miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
Oświadczenie o sytuacji Oferenta

Przystępując do zapytania ofertowego na wykonanie Zagospodarowania terenu - „Rozebranie wiaty nad dystrybutorami stacji – 1 kpl.” na terenie siedziby firmy POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 61, w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Zakładu Produkcji Małych Elektrowni Wiatrowych POLBUD S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, oświadczamy, że
1. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
2. Nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4. Nikt z osób zarządzających naszą firmą nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
5. Jako podmiot zbiorowy sąd nie orzekł wobec naszej firmy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

…………………………… ……………………………..……………………
miejscowość i data podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania Oferenta

Załącznik 1
2013-10-21
POLBUD S.A. W BYDGOSZCZY BUDUJE INNOWACYJNE FORUM MEDYCZNE CENTRUM ONKOLOGII

POLBUD S.A. prężnie rozwijająca się firma budowlana z Podlasia, zaczęła realizację nowej inwestycji znajdującej się w Bydgoszczy. Pełna nazwa projektu brzmi „Innowacyjne Forum Medyczne Centrum Onkologii w Bydgoszczy”. Inwestorem realizacji jest Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.
więcej
Zawarty kontrakt między POLBUD S.A. a Inwestorem obejmuje rozbudowę Zakładu Teleradioterapii poprzez nadbudowę dwóch kondygnacji IFM oraz dobudowę klatek ewakuacyjnych. Ponadto projekt zakłada realizacje dwu kondygnacyjnego obiektu, połączonego z istniejącym parterem, tworząc jedną, wspólna powierzchnię. Poziom parteru połączony będzie z nadbudową, czterema klatkami ewakuacyjnymi. W poziomie technicznym będą umiejscowione wentylatornie, z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami.

Powierzchnia użytkowa realizacji wynosi 2882,40m2 a powierzchnia zabudowy 110,40m2. Data zakończenia robót jest przewidziana na 31.03.2015 rok. Wartość realizowanej umowy to 24 403 200,00 zł. Projektem kieruje doświadczona, odpowiedzialna i rzetelnie przygotowana kadra POLBUD S.A.

Angażując się w rozbudowę medycznego Centrum Onkologii w Bydgoszczy, POLBUD S.A., działa na wzrost świadomości wśród społeczeństwa, iż zdrowie, stanowi największą wartość w życiu każdego człowieka.
2013-10-01
ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAGOSPODAROWANIA TERENU NASADZENIA
na wykonanie Zagospodarowania terenu - „NASADZENIA” na terenie siedziby firmy POLBUD S.A. w Bielsku Podlaskim przy ul. Żwirki i Wigury 61, w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa Zakładu Produkcji Małych Elektrowni Wiatrowych POLBUD S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.
więcej
więcej informacji: zapytanie ofertowe
załacznik
2013-07-31
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostarczenie kompletu detali i materiałów do budowy innowacyjnego silnika wiatrowego w skali
rzeczywistej w ramach realizacji projektu pn.: „Prace badawczo-rozwojowe nad Małymi
Elektrowniami Wiatrowymi prowadzone przez POLBUD S.A.” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007
– 2013, Oś Priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie,
Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, umowy o dofinansowanie nr
UDA-RPPD.01.01.00-20-011/12-00.
więcej
 więcej informacji: zapytanie ofertowe
2013-07-08
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie detali oraz materiałów do prototypowej turbiny wiatrowej o pionowej osi
obrotu o mocy 10 kW oraz materiałów w ramach realizacji projektu pn.: „Prace badawcze nad
opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych turbin przeznaczonych do systemów małej energetyki
wiatrowej” współfinansowanego przez Unię Europejską na podstawie umowy o dofinansowanie nr
POIG.01.04.00-20-005/11.
więcej

więcej informacji: zapytanie ofertowe
2013-07-02
ZAPYTANIE OFERTOWE - OPROGRAMOWANIE
więcej
                     
 


POLBUD S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę, zakupu „Oprogramowania CAD/CAM – oprogramowanie CAM” wraz z jego dostawą do siedziby firmy w Bielsku Podlaskim w ramach projektu pn.:„ Uruchomienie produkcji innowacyjnych turbin przeznaczonych do systemów małej energetyki wiatrowej przez POLBUD S.A.” realizowanego zgodnie z zawartą umową nr POIG.04.03.00-00-614/11-00 z dnia 02.11.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny. W związku z powyższym POLBUD S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej według przedstawionej niżej specyfikacji.

Część I – Zamawiający
POLBUD S.A. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski, którego dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000364891, Kapitał zakładowy w całości wpłacony: 382 500,00 zł, NIP: 543-020-09-16, REGON 002347200, tel. +48 85 / 730 59 01, fax +48 85 / 730 59 05, strona internetowa: www.polbud.com.pl

Część II – Opis przedmiotu postępowania ofertowego
Od Oferenta oczekujemy oferty na zakup „Oprogramowania CAD/CAM – oprogramowanie CAM” wraz z jego dostawą do siedziby firmy w Bielsku Podlaskim o możliwościach projektowych nie gorszych niż poniżej wymienione:
• Generowanie kodu NC
• Moduł frezowania
• Moduł toczenia
• Moduł pozwalający na tworzenie własnych bibliotek: narzędzi, uchwytów narzędzi, materiałów
• Wizualizacja
• Symulacja maszynowa
• Możliwość odczytu danych z programów: Solid Edge, NX, SolidWorks, Inventor, AutoCAD, CATIA
Zakup oprogramowania realizowany jest w ramach projektu pn.:„ Uruchomienie produkcji innowacyjnych turbin przeznaczonych do systemów małej energetyki wiatrowej przez POLBUD S.A.” realizowanego zgodnie z zawartą umową nr POIG.04.03.00-00-614/11-00 z dnia 02.11.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny.

Część III – Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy przygotować w języku polskim. Powinna ona zawierać następujące elementy:
• Nazwę i adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres e-mail,
• Datę wystawienia oferty,
• Termin ważności oferty,
• Specyfikację oprogramowania w ramach wymienionego w Części II obszaru,
• Cenę netto zakupu oprogramowania wyrażoną w PLN,
• Termin realizacji zamówienia,
Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczęcią oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Część IV – Kryteria wyboru oferty
1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są następujące:

Lp. Kryterium Maksymalna liczba punktów
1 Cena 70 pkt.
2 Termin realizacji zamówienia 30 pkt.
Razem 100 pkt.


2. Sposób obliczania wartości punktowej kryteriów:
1) Kryterium „Cena” będzie oceniane następująco:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto za realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych kwot liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Pc = (Cn : Co) x 100 x 70%
Gdzie:
Pc – ilość punktów za cenę (max. 70) przyznana ofercie,
Cn – najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert,
Co – cena zaoferowana przez danego Oferenta.
2) Kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie oceniany następująco:
Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do proponowanych terminów realizacji liczbę punktów. Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Ptrz = (TRZn : TRZo ) x 100 x 30%
Gdzie:
Ptrz – ilość punktów za termin realizacji zamówienia (max. 30) przyznanych ofercie,
TRZn – najkrótszy termin realizacji zamówienia spośród wszystkich złożonych ofert,
TRZo – termin realizacji zamówienia zaoferowany przez danego Oferenta.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wyżej podane kryteria oceny.
Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Część V – Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta odpowiadająca powyższemu zakresowi zamówienia, powinna być sporządzona w formie pisemnej, podpisana i sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczęcią Wykonawcy, dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kuriera) na adres Zamawiającego wskazany w Części I albo na adres poczty elektronicznej w formie skanu oryginalnych dokumentów w formacie pdf na adres e-mail wskazany w Części VI do dnia 12.07.2013 r.

Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej Zamawiającego www.polbud.com.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Część VI – Osoby uprawnione do prowadzenia kontaktów z Oferentami
Ewentualne pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym proszę kierować do Pana Roberta Klepackiego - specjalisty d/s energetyki odnawialnej, za pomocą poczty elektronicznej na adres: r.klepacki@polbud.com.pl
2013-06-19
BUDOWA CENTRUM BADAŃ INNOWACYJNYCH PRZYZNANA POLBUD S.A.
Wyróżniony wieloma nagrodami oraz certyfikatami, należący do białostockiej loży BCC, znany na rynku budowlanym na ternie wschodniej oraz centralnej Polski, Generalny Wykonawca POLBUD S.A. podjął realizację nowej inwestycji „Budowa Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.
więcej
Umowa pomiędzy Generalnym Wykonawcą POLBUD S.A. a Inwestorem Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku została podpisana 14.06.2013 w Białymstoku. Wartość podpisanego kontraktu wynosi 11 354 130,00 zł brutto.

Realizacja inwestycji została rozpoczęta 14.06.2013r pod nadzorem Kierownika Kontraktu Pana Bogusława Sujety.

Wykonywane prace budowlane będą polegać na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Collegium Pathologicum o część konferencyjno – szkoleniową z zapleczem biurowym, technicznym i magazynowym oraz przebudową i rozbudową istniejącego budynku byłego zakładu pogrzebowego o Centrum Bioinformatyki ze zmianą sposobu użytkowania budynku na pomieszczenia biurowe i techniczne wraz z budową łączników i wyposażeniem. Roboty będą wykonywane w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, oś priorytetowa i Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie Innowacji, a tytuł projektu to „Ośrodek do analizy zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania”.

Powierzchnię użytkową inwestycji oszacowano na 742,81m2 natomiast powierzchnię zabudowy na 801,00m2.Zakończenie prac wyznaczono na sierpień 2014 roku.

Lider w branży, POLBUD S.A. podejmując realizację inwestycji Centrum Badań Innowacyjnych, jednoznacznie i bardzo wysoko określa swoją istotną pozycję na rynku budowlanym Polski wschodniej a także podkreśla swoje zainteresowanie nowościami technologicznymi i nie tylko.
zobacz inne: 123456


               
2010 - 2014 POLBUD S.A. ul. Żwirki i Wigury 61 17-100 Bielsk Podlaski +48 85 / 730 59 01 polbud@polbud.com.pl
Strona używa cookies.
Adres wydrukowanej strony: http://www.polbud.com.pl/aktualnosci.htmlWydrukowano dnia 23-04-2014Polbud S.A.2010 - 2014